Termer och definitioner

Ord representerar idéer, begrepp. Om man härleder ordens betydelse och historia, samt kan tänka kritiskt, så kan man börja utforska rörligheten i, och vidden av begrepp. Och det visar sig viktigt att definera termer, för att markera vad man avser – vad som ingår och inte ingår. Definitionen kan variera beroende på sammanhang.
Begrepp är abstrakta sammanställningar av observationer av sinnesinformation, vare sig de fem sinnena, “sinnet” (the mind) eller alla delar. Detta gör det ännu viktigare att definera vad man menar, och reda ut och förklara ens individuella uppfattning, synvinkel, tolkning och sammansättning av olika begrepp.
Ordböcker och dyl. är bra för att lära sig definitioner av ord, så vi kan ha ett gemensamt språk och lättare förstå varandra. Men man behöver själv inse, koppla ihop sina samlade intryck med orden och förhållandet till och emellan dem.
MINA DEFINITIONER
Anarki:
“Utan styre/härskarklass”, d.v.s. individerna i kollektivet är kompetenta att tillämpa kritisk tänkande och urskilja vad som gagnar Liv (deras personliga & gemensamma existenskälla), och handla förståndigt utifrån detta. Jag inkluderar naturrätten, d.v.s. den gyllene regeln (behandla andra som du vill bli behandlad) i ett fixerat läge: bruka inte våld (tvång, hot, bedrägeri) mot någon annan. Frivilligt samarbete, inte kaos, plunding, kannibalism, etc. Främjar myndighet; förutsätter ett inre styre d.v.s. fri vilja, alltså kritiskt tänkande.

Demokrati:
“Folkstyre.” Vilka är folk och vad ska de bestämma? Jag kan likställa med min definition av anarki; det är självklart att individerna som utgör ett “folk” styr. De som har med en sak, område, projekt/samarbete, etc., att göra, bestämmer gemensamt vad, vem, när, var samt varför och hur som är lämpligt att fortskrida. Det kritiska tänkandet perkulerar upp från individuell nivå till kollektiv nivå och vettiga beslut kan tas utifrån Sanning.
När termen demokrati avser att folkmassan, majoriteten ska bestämma över minoriteten, så träder vi in i en kollektivistisk tyranni som idiotförklarar och vanhelgar individen (d.v.s. varenda människa) och således – till synes -undanskaffar behovet av personligt förstånd och ansvar gentemot vad som är till gagn för Liv, vilket angår individen lika mycket som kollektivet. Polarisering frodas och i detta främjas den oupplysta formen av grupptänkande, där en grupp består av inkompetenta individer (som inte tänker kritiskt ang. vad som gagnar Liv) och en passivitet, likformighet, förlikning som är synd. Demokrati i dagens läge är i denna bemärkelse en skendemokrati, i att befolkning sväljer konceptet och likställer det med frihet. Det personliga ansvaret brister p.g.a. indoktrinering, skolning, propaganda, etc., och kaskaden av vanföreställningar har sin gång.

Dygd:
Att leva i Dygd är en principiellt enkel sak. Grunden är att man vill leva. Det görs bäst om man alltid far med Sanning. Då är ens ord lagen som man är bunden vid. Bryter man sitt ord, bryter man mot lagen, och då kan tillit inte uppstå. När tillit råder kan frihet, samarbete, förstånd, kärlek, fred, upplysning frodas till gagn för Liv.

Ledare:
En individ som vet vad som skall göras i en given situation. Hen agerar i denna roll, och har fog utifrån kompetens (kan tänka). Människor som observerar en person som gör någonting på ett lämpligare sätt, än vad som tidigare fanns i den gemensamma tankevärlden, inser värdet och följer exemplet.

När vi röstar på partier och “ledare”, som ställföreträder, och definierar hur ett kollektiv av individer, som ingår i en designerad nation (se definitionen) ska organisera sig så delegerar vi ut våran Vilja.

En ledare kan också vara en dikterande roll, vilket är en observerande och kommunicerande position, som i lämpliga sammangang är fullständigt rationellt.

Nation:

Kultur:

Skenmanöver:

Synd:

Frihet och ansvar:

Individ/kollektiv:

Pengar:

Vilja:

Sanning:

Kritiskt tänkande/Trivium:
Helig:

Mammas fitta-> kultur/nation/tillhörighet; ideer, propaganda, kultur, (van)förställningar, system (politik; retorik; masspsykos); pengar (verktyg), underhållning (skenmanöver)

Manifestationer av inkompetens

Folk/kultur/grupptillhörighet/etc: Om vi grundar våran identitet uteslutande på tillhörighet till en viss grupp eller område så förvanskar/korrumperar vi våran individ och begränsar sanning till ett strypt läge. En individ är en människa som har en persona som består av samlade sinnesintryck. När man tänker aktivt, kritiskt kan man inventera sig själv och vara mer kompetent att förklara sig själv för sig själv, och därmed bättre kunna kommunicera med andra. Den dynamiken resonerar med livet och de utmaningar vi står inför och problem vi har att lösa.

Om man uteslutande identiferar sig med en viss grupp, så sviker man inte bara sin själv, men även de andra individerna i gruppen, i det att man misslyckas med att representera (förkroppsliga) individens personliga frihet och ansvar. Det är synd, för man

Jag har ingenting emot gemenskap, samarbete, grupper, organisationer, system, metoder, seder, traditioner, kulturer, folkslag, kategorier i sig. De är alla termer som kan vara lämpliga att använda i kommunikation.

..Det är att avsäga sig sin individuella frihet, kompetens och rätt. Det är att begränsa sin tillhörighet till ett visst geografiskt område och/eller typ av människa (“kultur”) och/eller ett samlat register av individer (“medborgare”), istället för att kunna använda abstrakt avgränsning av relevans på ett dynamiskt, vettigt och tillbörligt sätt. Ibland är det lämpligt att utgå från lokalt område eller gemenskap, ibland ett större område (stad, “nation”, kontinent, planet; språkkunniga, sedesbruk, etc), ibland mindre (fackkunskaper, ort, grannskap, familj, etc). Den röda tråden är att kunna tänka kritiskt och justera sitt fokus till vad som ingår i vad som är relevant, och inte svika syftet (att gagna Liv; endast möjligt i Sanning).

FUCK ALLTING
Jag vill leva. Men det vill inte andra människor? Alla representerar och lever ut sina idéer, föreställningar, fantasier, ideologier, övertygelser, tro och annat skit som de har blivit inskolade med, inlärda, uppfostrade till, indoktrinerade, övertygade, påprackade, grundlurade. Allting och alla omkring oss kacklar och upprepar “kultur”, sig själva och varandra i förvirring, i sin soppa av idéer. Det saknas ansvar för personligt beteende. Insikt om vem, vad, var och när man är och varför och hur det uttrycker sig. Sammanhang och perspektiv är begränsade och skruvade. Folk är självrättfärdiga, tror att de vet, eller skiter i eller fattar inte. Jag ledsnar. Fuck allting, fuck allt och alla.
Hela fucking världen är i en och flera masspsykoser; konsumtion; slit o släng, materialism, resursslöseri, livsstilar, underhållning, status, respektlöshet, synd, odygd, falskhet, politik; illusioner, polarisering, orättvisor, konflikter, krig, fattigdom, makt, religion; indoktrinering, begränsning, vidskepelse, vanföreställning, feltolkning, missförstånd, etc., etc. En massa bullshit händer för att folk upprepar idiotiska beteenden för att de har lärt sig det, och inte lärt sig tänka kritiskt. Inte fråga ‘vem är jag?’ ‘Var kommer mina idéer, föreställningar och uppfattningar ifrån?’ Vad ger liv och vad dödar liv? Vad är ens en åsikt? Vad är en kulturell tillhörighet? Vad är en nation? Vad är pengar? Vad är demokrati? Vad är underhållning? Vad är en personlighet? Vad kan allting vara och varför, hur? Var kommer det ifrån? Om du inte kan tänka kritiskt och tjäna Livet och Sanningen, så kommer du att repetera skitbeteendet som förhindrar frihet och Civilisation att växa fram. GRUNDLIG RANNSAKAN.
Människan skiljer sig från djuren i det att vi kan tänka. Eller vi ska kunna tänka, vilket innebär att ställa relevanta frågor. Vi observerar med våra 5 sinnen, vi placerar informationen i begrepp
Så fuck cyniker, fuck politiker, fuck kändisar, fuck media, fuck myndigheter, fuck politik, fuck kulturer, fuck subkulturer, fuck gäng, fuck grupper, fuck vanföreställning, fuck religion, fuck atiesm, fuck polarisering, fuck ras, fuck whatever, fuck ‘-ismer’, fuck ditt ego, fuck all tro, övertygelse och ideologi. Allting som inte är till gagn för Liv (alltså gagn betyder till nytta eller till fördel) är sämst. Så fuck allting som är sämst. Ta reda på vafan som händer, inre och yttre. Lär dig själv att lära, d.v.s. tänka kritiskt, inte bara härmas, så kan vi formulera allt och låta en Sann Civilisation frodas.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>