Individ, levla.

Utan historien förstår vi inte varken var, vilka, vad, när vi är, varför och hur, eller är på väg att bli.
Ifrågasätter vi inte omvärlden, sammanhanget, kan vi inte förstå vad det är som händer. Nöjer vi oss, struntar vi i det, dömer vi oss själva till att vara pjäser, slaver, utnyttjade, mänskliga resurser i någon annans agenda. Vi frånsäger oss sann vilja till frihet, att kämpa i verkligheten och ta ansvar för situationen. De enorma krafterna som är koordinerat mänskligt förfarande här på jorden agerar nu främst för kontroll över individer. Våra medvetanden är under attack, kan man säga. Och är man apatisk inför detta, kan man inte påstås ha någon självrespekt eller respekt för andra individer eller Livet i allmänhet. Agendorna, kontrollsystemen pågår oavsett om du kan övertyga dig själv om att de inte påverkar eller angår dig eller inte. Idéerna kommer någonstans ifrån. En bra början är att lära sig ställa relevanta frågor, det kallas för att tänka kritiskt. Med kunskap kommer makt, och din okunskap är någon annans makt över dig. Att vilja veta ter sig falla naturligt för någon som vill kunna något, eller hur? Vi alla agerar i omvärlden, och den hänger ihop. Det spelar ingen roll om du skiter i för att du lever i nuet och har din kontrollerade frihet; maktens tillväxt i form av stater och koncerner o dyl. rörelser ökar och gör anspråk på territorium och individer, språk och handling. Medvetenhet är absolut nödvändig för att kunna ta vettiga beslut. Vad, varför och hur vi gör, producerar, konsumerar, tänker, tror och värderar är under inflytande. Om man förnekar intresse av detta påverkar man ingenting; din bortförklaring gör dig inte till mindre slav, luffare. Förråd inte friheten genom att främja ignorans och godtycklig eller antagen information. Tiden är, och har egentligen alltid varit, inne för att ta reda på vad som händer, varför och hur, för att kunna agera till gagn för Liv, kommunicera möjligheter till frihet.

Vi föds och blir medborgare i en stat. Detta är ett ofrivilligt, obligatoriskt kontrakt backat med våld. Man kan inte uppnå rätt med fel. Staten marknadsför sig själv som legitim och representant, ställföreträdare, förmyndare, tjänare till folket. Men den tvingar mig. All fördelaktig organisation och funktion som staten påstår sig och påstås besitta, kan fria individer likväl formulera, med fördelen att inte hallicunera övermänskliga rättigheter och utan att binda köttet till döda ord, byråkrati. Tron på auktoritet leder till grymheter och övergrepp.

Om staten inte kan redovisa exakt vad specifikt mina skattepengar går till, så vet den inte vad den håller på med. Det är en kollektiv och kollektivistisk hallucination som offrar individen. Om individen pga skolning och indoktrinering, vallning, påbud, regler, seder, auktoritet, tyranniska system, inte får tillvarata sin naturliga nyfikenhet, ställa relevanta frågor för att lära sig ta ansvar för att gagna Liv, uppnå frihet så blir samhället en massa av förtryckta, omedvetna, avtrubbade, fogliga personer som varken är kompetena eller blir tillåtna att sköta sina liv med förnuft. Om individerna är korrumperade/bedragna så är massan det. Gruppen är en abstraktion, det som existerar är individer. Som med förnuft och fördel kan samarbeta frivilligt om de tillåts utvecklas naturligt genom att ställa frågor (nyfikenhet). De flesta vill ha det bra, och lösa de grundläggande problemen som vi alla har gemensamt som medvetanden i kropp på planeten; mat, skydd, hälsa, kärlek, etc.

I och med indoktrineringen och fogligheten, lydnaden gentemot den organiserade brottsligheten med hallucinerad legitimitet som kallas för stat, så förkastas vårat kritiska tänkande och vi får inte och kan inte lösa problem själva. Det är som att vi inte kan litas på. Det är bokstavligen synd att vi inte får chans att uppnå vår potential som medvetande här på jorden. De bryter våra ben och beskyller oss för att inte kunna gå. De skolar oss, betingar oss, indoktrinerar oss, tvingar oss, fogar oss och säger att anarki/frivilligt samarbete bara skulle leda till kaos och att plundrare och parasiter skulle härska. Men det är exakt sådana som härskar nu, bara med ett sken av legitimitet bländandes allas ögon. De formar oss och skrämmer oss, ljuger för oss.
Vi röstar och delegerar våran fria vilja till representanter, oftast främlingar som är skickliga retoriker och skiter i oss. Även de som menar väl och har en genuin känsla av plikttrogenhet mot folket agerar i en korrupt arena. De tror fortfarande att tvång kan leda till frihet. De tror fortfarande att individer inte tillsammans frivilligt kan eller vill samarbeta och organisera sig till fördel för alla; samlevnad; civilisation. De tror att vi måste göra på deras sätt, de hänvisar fortfarande till den ekonomiska kulturen som obestridlig och rättmätig.

Parasiterna har hittat sina nischer; våra blinda punkter och våra rädslor.

Bankirer lånar ut pengar som skapas från ingenting till våra stater som med våld/tvång/bedrägeri beskattar sin befolkning. Det är säkerheten för att bankirerna ska få tillbaka sina pengar som hittats på och ränta på det. Alltså lever vi i matematiskt garanterat slaveri i form av skuld. Alla pengar är skuld. Hur fan gick det till?
Du som individ är måltavla för lånerbjudanden i alla former. Av främlingar mot ränta. Pengar skapas från ingenting och skall betalas tillbaka med riktigt förtjänade pengar plus räntepåslag.
När pengar gick från att representera hederligt arbete, dvs handling till gagn för Livet, dvs integritet, dvs värde till att vara en lapp eller binär kod producerad av centralbanker och använd som ett instrument för kontroll över marknader.

När man tappar fotfästet, när man inte stillar sitt sinne, är närvarande, är medveten, och så att säga har fötterna på jorden, ja då kan man lätt förvillas och glömma bort vad värde är, vad välstånd är. Om materiella saker representerar rikedom så kommunicerar våra livsstilar en själsig och intellektuell tomhet. Vi har massor med yta men lite inombords. Motsägelsen i att hela tiden vilja ha nya saker, bättre snabbare, för att mätta ett begär, för att få bekräftelse, att fylla tomrummet, att känna lycka, kalla sig fri och upplyst och samtidigt våldta naturen, förslava andra individer, inte kunna observera identifiera grundläggande felaktigheter och dödliga systemfel i mänskliga institutioner säger mycket om vårat mentala tillstånd.

Om våra ekonomier är baserade på tillväxt, och inte vad som ger sant värde, vilket är Liv, så byggs en dödsmaskin upp, som vi har idag. En kollektiv apparat som utgörs av ej tillbörligt kritiskt tänkande individer med vett, förstånd och moral, som handlar i enlighet med korrupta filosofier, falsk retorik, illusioner, hallucinationer, propaganda, lögner, vanföreställningar, vantro och konstgjord konkurrens.

Söndra och härska.

Det är en myt att man måste konkurrera för att vilja göra någonting bra.

Individer ska tävla, företag ska tävla, storföretag sta konkurrera, länder ska konkurrera, etc. Ekonomiska principer utan samvete/sunt medvetande/förstånd/moral/vett sätts i bruk via policy/företagsstrategi och kod för att maximera profit/tillväxt. Det gör individerna som utgör abstraktionen företaget/koncernen/etc till psykopater, till parasiter på mänskigheten. Det blir de fakto krigsföring i alla former.

Det är farligt med grupptillhörighet och lojalitet när sådana här formationer bildas. Människor, speciellt de som inte fått lära sig tänka fullt ut, förförs gärna i massor. De dras med. De hänförs av starka individer och makt. De förkastar sin egen moral, sitt ansvar inför Livet, sin Sanna frihet för att få tillhöra gruppen. Detta är problematiskt.

En fri marknad, i ordens rätta bemärkelse, är när fria individer, kritiskt tänkande människor med vett och förstånd handlar till gagn för liv, med integritet och erbjuder utbyte av Sant Värde. Inte värdelöst bajs, krams, skit och yta som prackas via propaganda och indoktrinering, förslavning av sinnet till ting och hallucinerat värde.

Det har gått så jävla långt och hållt på så jävla länge med allstäders korruption och galenskap, förtryck, förnekelse och förvanskning av sanningen, verkligheten. Parasiterna och nihilisterna, som förnekar verkligheten och Livets värde (förutsättningen för upplevelse, medvetande), vill godtyckligt bestämma vad som är sant, och har ingen moral. De kan inte kommunicera värde via ord eller handling. Men vi kan utvinna värde genom att studera historien och våran omvärld. Genom att ställa relevanta frågor och lära oss kan vi frigöra oss från det mentala slaveriet och ta oss ur den dunkla och dystra världen som vi har format under förtrollning av tvång, förtryck, plundring och hot.

Börja nysta i
Skolning; påtvingad indoktrinering och betingning. Utvald och begränsad information i selektiva sammanhang. Punktlighet, lydnad till auktoritet, status mot andra elever, vänja sig vid att göra onödiga saker man inte vill göra; foglighet. Formstöpning, gallring, och klassificering. Anpassning till införsel i de 2 stora systemen/sk officiella sammanhangen.
Lösryckning från ens omgivning, berövad sin naturliga nyfikenhet. Det är inte fel på utbildning, rådgivning, instruktioner, förklaringar, lärande, etc i sig, utan det är bara hur och varför och vad som är problemet just nu.

Stort system/sk officiellt sammanhang 1: Politik
Staten är våld. Staten är ställföreträdare för ett område befolkat av individer som skulle kunna tänka kritiskt själva och lösa problem genom förstånd och frivilligt samarbete i samklang med naturen. Om folk vill organisera sig, erbjuda hjälp och tjänster och kalla sig för staten och ta på sig uniformer så är det helt ok, men så fort det blir tvång och övermänsklig makt bortom gemensam moral så är det vansinne och av ondo. Mekanismen lockar till sig dominanta parasiter och plundrare när befolkningen hallucinerar statens legitimitet pga bristande tankeverksamhet/indoktrinering eller rädsla och känner plikt att lyda (typ gå och döda varandra i krig, ge oss pengar, etc). Staten är ett symptom på att individer inte kan eller får tänka kritiskt och ta ansvaret för sina liv och sträva efter kognitiv och kroppslig frihet. Den är där för att vi inte förmår att vara fria, att göra saker själva. Det är ett fängelse. Det finns för övrig ingen rätt i att majoritet beslutar över minoritet, det är bara våld förklätt till rättvisa.

Stort system/sk officiellt sammanhang 2: Ekonomi.
Den antagna vanföreställningen ligger i att det är rättmätigt och moraliskt riktigt att konkurrera. Att att tjäna pengar är viktigare än en annan människas liv. Klimatet premierar psykopati och uppsägning av medkänsla, vilket kan leda till uppluckring av andra livsfrämjande saker som moral, integritet, ärlighet, etc saker som kommunicerar värde till gagn för Liv. Konkurrensen lägger på ett lager problematik och svårigheter ovanpå de redan existerande uppgifter vi ställs inför som människor i vår strävan för överlevnad, frihet, välstånd.
Pengar skapas från ingenting av bankirer. Det är befängt. Definitionen av värde blir irrationell, orimlig, oskälig, godtycklig. Nya marknader skapas för att hitta på sätt att tjäna pengar, istället för att göra saker som behövs för att gagna liv. Ekonomisk tillväxt förväxlas med välstånd, materiella saker förväxlas med rikedom, tekniska innovationer antas alltid vara bra och nödvändiga.

Alla dessa system och förfaranden är kommunikation i ord och handling. De är språk. Om vi värderar livet och vill gagna liv, så kan vi ställa relevanta frågor och komma fram till svar som formulerar handling till gagn för liv. Det kallas att tänka. Att tänka kritiskt, dvs vara närvarande via medvetandet och observera, identifiera, organisera och kommunicera (grammatik, logik/etablering av omotsägelsefulla förhållanden som råder, och retorik)(kunskap/kännedom, försånd/insikt och visdom/klokhet). Poängen är att ifrågasätta för att vinna kunskap; om vi kan förstå vem vad när var, varför och hur, så kan vi ta riktiga beslut och handla fördelaktigt i linje med sanningen. Vi vet att vi lever i en globaliserad värld; en planet. Nu, tack vare internet, kan vanliga människor kommunicera och lära sig saklig, konkret information om sin omvärld; historia, sammansvärjningar, hur saker ligger till helt enkelt (och komplicerat) och samarbeta till fördel på en helt ny skala. Vi kan lära oss ur de betingade, indoktrinerade, förslavande, destruktiva systemen och ta kontroll över våra liv och axla ansvaret att förtjäna friheten, och förändra våra liv och våra medmänniskors liv, våran omvärld till det bättre.

Båda dessa system använder sig av propaganda. Från myndigheter, skolor, instutitioner, auktoriteter, betitlade människor, experter, från reklam, från filmindustri. Budskap, åsikter, attityder, etc vävs in i underhållning. När man aktivt ifrågasätter saker kan man förstå saker.

Jag skriver det här för att jag älskar livet och vet att vi kan förjäna bättre och ha det bättre. Kolla på allt kaos, all irrationalitet, all styggelse, all korruption, all vantro, all egocentrening, all avtrubbning, all segregation, allt slaveri, all förstörelse, allt lidande, allt krigande, all synd, all förnekelse, all propaganda, alla lögner, alla antaganden, etc, hopplöshet och katastrofer avlöser varandra. De hierarkiska dödssystemen är språkliga fängelser av vanvett och osanning som infekterar vår inre värld och gör att vi kulturellt manifesterar, befäster och bevarar det förklädda barbari vi för tillfället kallar mänsklighet.

Revolutionen börjar mellan öronen, avslutande av medverkan i vanvett, aktivism för sanning och frihet.

Alla -ismer och tillhörigheter av problematisk natur följer samma mönster; vanvett. En ovilja eller oförmåga att söka sanning. “Söndra och härska, dividera, polarisera, dela upp så vi blir fler som tjafsar om mera.”

Individen är under attack och således även alla nära och kära. Sann individualism har ersatts med ytlig smak och status, falsk lycka, frihet baserad på andras förslavning, etc.

Det är den sanningen, att vi alla är individer, som förenar oss! Som inbjuder till respekt, lyhördhet, samarbete. Det finns inga lagar förutom ditt ord, om du sviker ditt ord bryter du lagen; kontrakt/löfte. Det finns en idé om naturliga rättigheter; våld, bedrägeri och tvång mot individen är ett brott av frid/fred. Egendom medför ansvar, det är en form av förvaltning. Ingen människa har skapat naturresurserna, men kan via tanke och handling lösa problem och skapa värde. Det är en förlängning av individen i att det är en produkt av hens konst, att erkänna och respektera detta ingår i den naturlig rätt. Sanningen är sanningen. Hur vi uppfattar den är beroende på vår kunskap om den. Att ställa frågor ger svar.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>